Под “лични данни” се разбира всяка информация, събрана и записана във формат, който ви позволява да се идентифицирате лично, директно (напр. Име), или индиректно (например: телефонен номер) като физическо лице. Преди да ни предоставите тази информация, ви препоръчваме да прочетете останалата част от този документ, описваща нашата политика за поверителност за нашите клиенти.

Тази Политиказа личните данни е част от правилата и условията, регулиращи нашите услуги. С приемането на нашите условия изрично се съгласявате с разпоредбите на тази Политика за защита на личните данни.

ИНТЕРПЛАН 17 ООД, е администратор на лични данни и като такъв събира, обработва и съхранява Вашите лични данни в съответствие с изискванията на националното ни законодателство и законодателството на Европейския съюз.

Затова ние се задължаваме да спазваме Европейския регламент 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на личните данни, както и Закон за защита на личните данни

Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г изм. Доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.
За да осигурим изпълнението на договора с Вас,се налага да поискаме от Вас, като клиент, лична  информация и / или членовете на вашето семейство, като:
-информация за контакт (например фамилия, име, телефонен номер, имейл, …);
-лична информация (напр. дата на раждане, гражданство, …);
-номера на банковата Ви сметка (за целите на транзакцията и резервацията):
-Вашите въпроси / коментари по време на или след престой в нашия обект
– Водене на регистър за резервации и плащания по банков път и на място в обекта.

По Изискване на чл. 116 от Закона за туризизма:

–Водене на регистър на български туристи
– Водене на регистър за чуждестранни туристи

Събирането на информация за лица под 18 години е ограничено само до техните имена, националност и дата на раждане, които могат да ни бъдат предоставени единствено от възрастен.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Ние не събираме поверителна информация, като например расова или етническа принадлежност, политически мнения, религиозни и философски убеждения, членство в профсъюзи, подробности за здравето или сексуалната ориентация.

Интерплан 17 ООД  НЕ разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни.
Получатели на данни могат да бъдат:

Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Общинска администрация)

–    Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

–    Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

На територията на  Inter Holiday Apartments се извършва постоянно видеонаблюдение. Целите на това наблюдение са: защита на гостите, персонала и имуществото, предпазване от кражби, повреда на имущество и престъпни действия от страна на недобросъвестни посетители и служители на хотела. Личните Ви данни, които се съдържат в записите, създадени чрез средствата за наблюдение ще се съхраняват в самостоятелен регистър „Видеонаблюдение“ за срок от 30 дни.

Вие имате право на достъп до тези видеозаписи, в частта, която се отнася конкретно до Вас.

Вашите лични данни, които се съдържат в записите, създадени чрез средствата за видеонаблюдение няма да бъдат последващо обработвани с каквато и да е друга цел и няма да бъдат прехвърляни на трети лица и фирми.

Ние използваме бисквитки и когато посещавате и използвате уебсайта на Inter Holiday Apartments, събираме други данни, които не разкриват директно самоличността Ви (псевдонимизация), а използването на сайта от Ваша страна, като например броя на посещенията Ви на нашият сайт. Така ние си запазваме правото да Ви предоставяме имейл, онлайн и мобилни реклами.

Интерплан 17  ООД  предприема съответните технически и организационни мерки, в съответствие с приложимите законови разпоредби, за да защити личните ви данни от незаконно или случайно унищожаване, случайна загуба или промяна или неоторизирано разкриване или достъп.

Ние запазваме вашите лични данни само през периода, необходим за целите, посочени в тази Политика, или както е предвидено в приложимото законодателство.

Всеки наш гост, настанен и регистриран в Inter Holiday Apartments – гр. Поморие, има право да поиска достъп до личните си данни, коригиране, право на ограничаване на обработването, както  право на възражение срещу условията във връзка с упражняването на тези права.